fbpx

Zásady ochrany soukromí společnosti
Comac Jobs s.r.o.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Comac jobs s.r.o.

Soubor ke stažení (PDF, 420KB)

V souvislosti s přihlášením do výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti Comac jobs s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 37427, sídlem: Těšínská 737/30, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, identifikační číslo: 28657411, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost Comac jobs s.r.o. v postavení správce.

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě, které jsou obsaženy ve vámi zaslaném motivačním dopise a přiloženém životopise, tedy zpravidla v rozsahu vaše jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, údaje o vašem vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, jazykových a jiných schopnostech a dovednostech, zájmech apod. Současně mohou být ze strany společnosti Comac jobs s.r.o. zpracovávány osobní údaje o vás, které jsou volně přístupné na internetu.

V Comac Jobs používáme cookies pro zajištění správného chodu webu, k analýze návštěvnosti, ke sledování výkonu, personalizaci obsahu a k cílení reklam. Informace o tom, jak naše stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a webovou analytiku. Nastavení cookies můžete také upravit v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů. V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené mezi vámi a společností Comac jobs s.r.o.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti Comac jobs s.r.o. Tímto zájmem je zájem společnosti Comac jobs s.r.o. získat na nabízenou pracovní pozici nejvhodnějšího kandidáta. Právě za tímto účelem jsou zpracovávány údaje z vašeho motivačního dopisu, životopisu, či osobní údaje volně přístupné na internetu. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností Comac jobs s.r.o. zpracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti Comac jobs s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu budou vaše údaje uloženy v rámci informačního systému společnosti Comac jobs s.r.o., a to za účelem budoucího kontaktování v souvislosti s nabídkou zaměstnání.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti Comac jobs s.r.o.

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu. V rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje mazány po skončení výběrového řízení, ledaže nám udělíte souhlas s jejich dalším zpracováním.

Vaše osobní údaje jsou využívány toliko k provedení výběrového řízení a z tohoto důvodu nejsou předávány dalším subjektům.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Comac jobs s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

 1. Právo na přístup
  Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Comac jobs s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost Comac jobs s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.
 2. Právo na opravu
  V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
 3. Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Comac jobs s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností Comac jobs s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Comac jobs s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. právo na omezení zpracování V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost Comac jobs s.r.o. omezit, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Comac jobs s.r.o. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost Comac jobs s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.
 5. Právo na přenositelnost Máte právo získat od společnosti Comac jobs s.r.o. získat všechny vaše osobní údaje, které jste ji poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Comac jobs s.r.o. Osobní údaje poté společnost Comac jobs s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
 7. Právo podat stížnost Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu gdpr@comacjobs.cz
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost Comac jobs s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

Comac Jobs pro výše uvedené účely používá jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Při užívání webových stránek Comac Jobs tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které Comac Jobs používá. Případně může Comac Jobs s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje nabídku Comac Jobs neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Konkrétně používáme následující cookies:

a) Provozní cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek Comac Jobs (povinné)

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek Comac Jobs, proto jsou ukládány automaticky a jejich používání nelze zakázat. Díky nim můžeme zprostředkovat například:
 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek
 • Přihlášení a vytvoření účtu
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran

 

b) Cookies pro analytiku

Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

i. Google Analytics

Google Analytics jsou webovou analytickou službou společnosti Google. Tato služba se používá zejména ke sledování a prevenci kritických chyb, k identifikaci požadavků v rámci různých služeb, k tomu, aby uživatelé zůstali přihlášeni a k ukládání dat o nákupním košíku. Používá se rovněž pro měření a zlepšování výsledků internetového obchodu. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávána jsou následující data:
    • Odkazující adresa URL
    • Četnost a doba trvání návštěvy podstránky
    • Navštívené podstránky
Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

ii. Google Ads

Comac Jobs využívá službu Google Ads a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce s Comac Jobs, a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na Googlu a v reklamní síti Google. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávána jsou následující data:
  • Informace o čase či místě
  • Informace o zařízení a prohlížeči
  • Informace o stránce, produktu a nákupu
  • Osobní údaje (IP adresa)

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

iii. Facebook Pixel

Comac Jobs využívá službu Facebook Pixel a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce s Comac Jobs, a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na platformách Facebook. Instagram, Messenger nebo WhatsApp, a dále za účelem vyhodnocování a optimalizace této reklamy. Právním základem zpracování je váš souhlas.

Zpracovávána jsou následující data:
   • Údaje o použití
   • Odkazující adresa URL
   • Informace o čase či místě
   • Informace o zařízení a prohlížeči
   • Informace o stránce, produktu a nákupu
   • Osobní údaje (IP adresa, e-mailová adresa)

Zpracovatelem je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

4. Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést kliknutím na tento odkaz. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně tzv. povinných cookies a cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs), Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac), Firefox (https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies), Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d).