fbpx

Podmínky spolupráce COMACJOBS.CZ pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Comac Jobs s.r.o., se sídlem Těšínská 737/30, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, zapsaná v zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37427, vydává tyto Produktové podmínky ComacJobs.cz pro Uživatele („Podmínky spolupráce“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů ComacJobs.cz  a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2 Práva a povinnosti Comac Jobs s.r.o. a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronických systémů Comac Jobs s.r.o. dostupnými na https://www.comacjobs.cz/podminky-spoluprace („Podmínky spolupráce“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.comacjobs.cz/kontakt,

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Podmínkách spolupráce, ale blíže těmito podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována společností Comac Jobs s.r.o. prostřednictvím příslušného Elektronického systému Comac Jobs s.r.o., pomocí kterého mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil.

3.2 Služba je poskytována ze strany společnosti Comac Jobs s.r.o. zdarma, nestanoví-li tyto Podmínky spolupráce jinak.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé, kteří mají zájem o registraci, mohou registraci provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného v rámci Elektronického systému Comac Jobs s.r.o., a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů Comac Jobs s.r.o.. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2 Registrací Uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele.

4.3 Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech Comac Jobs s.r.o. kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Elektronických systémů Comac Jobs s.r.o., dostupného na https://www.comacjobs.cz/kontakt/ nebo https://www.comacjobs.cz/kontaktni-formular/. Zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu z Elektronických systémů Comac Jobs s.r.o. (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).

4.4 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

5. PRŮBĚH POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU Comac Jobs s.r.o.

5.1 Používání některých Služeb je Uživatelům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému Comac Jobs s.r.o. po celou dobu existence Účtu, nejdéle však po dobu provozování příslušného Elektronického systému Comac Jobs s.r.o. ze strany Comac Jobs s.r.o..

5.2 Po provedení registrace bude Uživatel požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace potenciálním Zaměstnavatelům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení. Profil má potenciálním Zaměstnavatelům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.

5.3 V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním Zaměstnavatelům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů Comac Jobs s.r.o. nejdéle do 24 hodin po řádném odeslání údajů.

5.4 Na základě Uživatelem vyplněných údajů nebo jeho aktivity v rámci příslušného Elektronického systému Comac Jobs s.r.o. je Comac Jobs s.r.o. oprávněna Uživateli zasílat oznámení a doporučení týkající se Uživatelem preferovaných pracovních pozic.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 16. 7. 2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

Comac Jobs s.r.o.